Disclaimer

Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. is continu bezig om al haar diensten te optimaliseren. Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen echter géén rechten worden ontleend.
Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan laudyvastgoedontwikkeling.nl werken met de grootste zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Laudy Vastgoedontwikkeling b.v.
Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.